Disclaimer

Deze website is opgezet als informatieve site en heeft daarnaast als doel het afsluiten van transacties.

Functioneren website
Hoekstra Portofoons stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. Hierbij spelen veel factoren voor Hoekstra Portofoons een belangrijke rol, waaronder de afhankelijkheid van externe partijen. Als gevolg hiervan kunnen wij niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. Hoekstra Portofoons vraagt uw begrip hiervoor en wil u erop wijzen dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op de website
Hoekstra Portofoons stelt deze website met zorg samen en streeft ernaar dat alle informatie op de site juist en volledig is. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen, kunnen echter voorkomen, waardoor Hoekstra Portofoons de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Copyright
Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de website berusten uitsluitend bij Hoekstra Portofoons en/of haar leveranciers. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, modelrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die in verband staan met de website en Hoekstra Portofoons in het algemeen, waaronder tevens begrepen know-how en handelsgeheimen. Het is u niet toegestaan de op het materiaal aangebrachte merk- of herkenningstekens, en /of enige aanduidingen omtrent auteursrechten, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom, te wijzigen of te verwijderen, noch om het desbetreffend materiaal of enige gedeelten daarvan te wijzigen of na te maken noch om op enigerlei wijze schade de berokkenen aan of onrechtvaardig voordeel te trekken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom van Hoekstra Portofoons. Ingeval van een inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Hoekstra Portofoons en/of haar leveranciers, behoudt Hoekstra Portofoons zich het recht voor om de hierdoor door haar geleden schade op u te verhalen.

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief dient ter informatie en heeft niet als primair doel het afsluiten van transacties. In geval dat u via deze nieuwsbrief op een onderliggende site van Hoekstra Portofoons wel de mogelijkheid heeft om verplichtingen met Hoekstra Portofoons aan te gaan, raden wij u aan kennis te nemen van de algemene voorwaarden.

Verwijzingen hyperlinks
Het is u slechts toegestaan om één kopie van het op de website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet commercieel gebruik. Het is u niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Hoekstra Portofoons, het beschikbare gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineeren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is toegestaan om de hyperlink www.portofoon.nl (een technisch commando, dat verwijst naar de website van Hoekstra Portofoons, waarbij de website binnen de kaders van Hoekstra Portofoons verschijnt) aan te brengen. In geval u zich niet houdt aan voornoemd toegestaan gebruik, behoudt Hoekstra Portofoons zicht het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruikt voortvloeiende schade op u te verhalen.

Nieuwe ontwikkelingen
De teksten van deze disclaimer kunnen door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten. Het verdient daarom aanbeveling deze teksten met enige regelmaat te raadplegen indien u onze site bezoekt.